1.    

Andman & Nicobar Island

2.    

Andhra Pradesh

3.    

Arunachal Pradesh

4.    

Assam

5.    

Bihar

6.    

Chandigarh

7.    

Chattisgarh

8.    

Dadra & Nagar Haveli

9.    

Daman & Diu

10.                

Delhi

11.                

Goa

12.                

Gujarat

13.                

Haryana

14.                

Himachal Pradesh

15.                

Jammu & Kashmir

16.                

Jharkhand

17.                

Karnataka

18.                

Kerala

19.                

Lakshyadweep

20.                

Madhya Pradesh

21.                

Maharashtra

22.                

Manipur

23.                

Meghalaya

24.                

Mizoram

25.                

Nagaland

26.                

Orissa

27.                

Pondicherry

28.                

Punjab

29.                

Rajasthan

30.                

Sikkim

31.                

Tamilnadu

32.                

Tripura

33.                

Uttar Pradesh

34.                

Uttrakhand

35.                

W. Bengal